ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย
 หน้าหลัก
 ประวัติวิทยาลัย
 วิสัยทัศน์-พันธกิจ
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอน
 ข้อมูลงบประมาณ
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลงานวางแผนฯ
 ข้อมูลงานประกันคุณภาพฯ
 เครื่องแบบนักเรียน-นักศึกษา
 แผนที่ตั้งวิทยาลัยฯ
 ติดต่อวิทยาลัย
   
 
แผนกวิชา
 แผนกวิชาช่างยนต์
 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 แผนกวิชาพณิชยการ
 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
 
หน่วยงานภายใน
 
ภาพกิจกรรม
 ภาพกิจกรรมปี 60
 ภาพกิจกรรมปี 59
 ภาพกิจกรรมปี 58
 ภาพกิจกรรมปี 57
 ภาพกิจกรรมปี 56
 ภาพกิจกรรมปี 55
 ภาพกิจกรรมปี 54
 ภาพกิจกรรมปี 53
 ภาพกิจกรรมปี 52
 
อาชีวศึกษา จ.อ่างทอง
 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
 วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
 
จังหวัดอ่างทอง
 จังหวัดอ่างทอง
 
การเรียนรู้ออนไลน์
 
พยากรณ์อากาศ
 
 
 

 

   
 
     ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคลากร 03/07/60
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บุคลากร 26/06/60
ประกาศ การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการวิทยาลัย 17/05/60
ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 17/05/60
ประกาศ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อ เทียบโอนประสบการณ์ ปีการศึกษา 2560 03/04/60
ประกาศ ประกวดราคาจ้างการจ้างงานก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (โดม) 30/11/59
ประกาศ สอบราคาออสซิลโลสโคป 500 MHz 25/11/59
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจ้างก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ (โดม) 22/11/59
ประกวดราคาจ้าง การจ้างงานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดม) 22/11/59
ประกาศ สอบราคาออสซิลโลสโคป 500 MHz 08/11/59
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า
       ภายในอาคาร ระดับ1
07/11/59
ประกาศ สอบราคาเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 มม พร้อมอุปกรณ์ 04/11/59
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า
       ภายในอาคาร ระดับ1
31/10/59
ประกาศ เชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ออสซิลโลสโคป
       ขนาด 500 MHz ประปีงบประมาณ 2560
12/10/59
ประกาศ เชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องกลึง
       ขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 165 มม. พร้อมอุปกรณ์ ประปีงบประมาณ 2560
12/10/59
ประกาศ เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 28/09/59
ประกาศ กำหนดการเก็บและการใช้จ่ายค่าทดสอบมาตฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
       ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
26/09/59
ประกาศ กำหนดการ เปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 20/09/59
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (รายเดือน)
       สาขาภาษาไทย
06/09/59
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์ 06/09/59
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง
       พนักงานราชการบริหารทั่วไป (ครู)
31/05/59
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรจ้าง
       เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานราชการบริหารทั่วไป (ครู)
30/05/59
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง        พนักงานราชการบริหารทั่วไป (ครู) 26/05/59
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูช่างไฟฟ้า
       กำลัง
11/05/59
ประกาศ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
       ชั้นสูง (ปวส.) ภาคพิเศษ เทียบโอนประสบการณ์งานอาชีพ 2559 (รอบที่ 2)
27/04/59
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบัญชี 11/01/59
   
 
     ภาพกิจกรรม 60
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center Thailand 4.0 ระหว่างวันที่ 15-23 กรกฏาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก อ.วิเศษชัยชาญ
 
คณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี เข้าศึกษาดูงาน
วันที่ 11 กรกฏาคม 2560
 
หล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา 2560 ณ วัดหลวงสุนทราราม วันที่ 6 กรกฏาคม 2560
 
พิธีเปิด ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center Thailand 4.0 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก วันที่ 1กรกฏาคม 2560
 
พิธีไหว้ครู และทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
วันที่ 29 มิถุนายน 2560
 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด      
 
     ข่าวการศึกษา
 
     ข่าวการศึกษา
 
 
   
ผู้บริหาร
 
แนะนำวิทยาลัย
 
ระบบบริหารสถานศึกษา
 
ระบบงานภายใน
 
สมัครเรียนออนไลน์
 
บริการผู้เรียน
ผู้เรียนภาคปกติ
ตรวจสอบผลการเรียน
ศูนย์กำลังคน V-Cop
คลังข้อสอบ V-Net
ทดลองทำแบบทดสอบ
ผู้เรียนภาคพิเศษ
ตรวจสอบผลการเรียน
ดาวน์โหลดใบสมัคร
 
บริการชุมชน
บริการ Internet สำหรับ
    ประชาชนทั่วไป
 
ประชาสัมพันธ์
เดือน มิถุนายน 2560
เดือน พฤษภาคม 2560
เดือน เมษายน 2560
เดือน มีนาคม 2560
เดือน กุมภาพันธ์ 2560
เดือน มกราคม 2560
เดือน ธันวาคม 2559
เดือน ก.ย. - พ.ย. 2559
ทั้งหมด
 
Link.อาชีวศึกษา
 
สถิติผู้เยี่ยมชม
hit traffic
 
 
 
 
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ 66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 โทร : 035-632123 แฟกส์ : 035-622363
Copyright©2013 วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ viset@viset.ac.th