ระบบบริหารงาน
 
SAR 2565
 
ประเมินคุณภาพภายนอก
 
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
ทั้งหมด 
 
สมัครเรียน
 
      ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการ เปิด-ปิด ภาคการศึกษา ประจำ
ปีการศึกษา 2567
29 มกราคม 2567
 
กำหนดการ และอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการ
ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
14 พฤษภาคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างตรวจ
สุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
8 พฤษภาคม 2567
 
ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
29 มีนาคม 2567
ผู้ชนะเสนอราคา การสรรหาบริษัทประกัน
อุบัติเหตุ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการ
ศึกษา 2567
26 มีนาคม 2567
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
25 มีนาคม 2567
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
8 มีนาคม 2567
 
เชิญชวนเสนอราคาประกันอุบัติเหตุ กลุ่ม
นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
5 มีนาคม 2567
การเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี
การศึกษา 2566
30 มกราคม 2567
 
มาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ พ.ศ.2507
30 มกราคม 2567
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล "ผู้บริหารดีศรีอาชีว
ศึกษาจังหวัด" "ครูดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัด
และ "คนดีศรีอาชีวศึกษาจังหวัด" ประจำปี
2567
11 มกราคม 2567
 
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล "ผู้บริหารดีศรีวิเศษ"
และ "ครูดีศรีวิเศษ" ประจำปี 2567
11 มกราคม 2567
เชิญชวนให้ผู้ประกอบการร่วมยื่นเสนอ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ 2567
9 มกราคม 2567
 
ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (รายเดือน) สาขา
การบัญชี
11 ตุลาคม 2566
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (รายเดือน)
สาขาการบัญชี
9 ตุลาคม 2566
 
รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (รายเดือน)
สาขาการบัญชี
2 ตุลาคม 2566
กำหนดการ และอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับ
การลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
11 กันยายน 2566
 
ชายไทยทีมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และมี
ภูมิลำเนาตามพระราชบัญญัติรับราชการ
ทหาร ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน
1 กันยายน 2566
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงาน
บริหารทั่วไป (ครู)
22 สิงหาคม 2566
 
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
17 สิงหาคม 2566
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)
15 สิงหาคม 2566
 
ยกเลิกประกาศ เรื่องการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 31
กรกฏาคม 2566
27 กรกฏาคม 2566
 
      ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ณ วัดนางในธัมมิกา
ราม อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 3
มิถุนายน 2567
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี วันที่ 31 พฤษภาคม 2567
โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่องค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 29
พฤษภาคม 2567
โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา
ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 29
พฤษภาคม 2567
ความร่วมมือจัดการห้องเรียนอาชีพแบบ
สะสมหน่วยกิต วิทยาลัยการอาชีพวิเศษ
ชัยชาญ กับ โรงเรียนสามโก้วิทยาคม
เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน
ระบบธนาคารหน่วยกิต (credit bank)
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567
ความร่วมมือจัดการห้องเรียนอาชีพแบบ
สะสมหน่วยกิต วิทยาลัยการอาชีพวิเศษ
ชัยชาญ กับ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ
"ตันติวิทยาภูมิ" เพื่อเป็นกลไกสำคัญ
ในการขับเคลื่อนระบบธนาคารหน่วยกิต
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567
โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัด
หลวงสุนทราราม วันที่ 21 พฤษภาคม 2567
ปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ฝึกงาน
ฝึกอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
ฝึกงาน วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
โครงการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา
ระดับปวช. 3 และ ปวส. 2 โดยได้รับ
ความร่วมมือจาก โรงพยาบาลวิเศษ
ชัยชาญ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
ทั้งหมด      
 
      Facebook Page
 
 
      ข่าวการศึกษา
 
 
   
 
         
  นักเรียน-นักศึกษา (ปกติ) ดาวโหลดแบบฟอร์ม อศจ.อ่างทอง หน่วยงาน สอศ.
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS • ใบสมัครเรียน ปวช. - ปวส. • วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง • สำนักอำนวยการ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02 • ใบมอบตัว • วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ • สำนักความร่วมมือ
  • ทุนการศึกษา • ใบประวัตินักเรียน • วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง • สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา
    • ใบสัญญาค้ำระกัน   • สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา
  นักศึกษาเทียบโอน   จังหวัดอ่างทอง • สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
  • ตรวจสอบผลการเรียน RMS   • จังหวัดอ่างทอง • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
  • ตรวจสอบผลการเรียน ศธ.02     • สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  • ใบสมัครเรียนเทียบโอน (ปวส.)      
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ติดต่อ Social
66 หมู่ 4 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110   035-632123     
    saraban@viset.ac.th
       
Copyright © 2022. www.viset.ac.th