4-2-67

มอบตัวนักเรียน นักศึกษาโควตา รอบ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567