2-2-67

ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ในระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2567 ผ่าน Zoom Meeting วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567