1.1-2-67

กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด "สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริต" ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567