6-6-66

โครงการศึกษาดูงานเพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อสร้างเครือข่ายและแสวงหาความร่วมมือที่เข้มแข็งในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด จังหวัดชลบุรี วันที่ 6 มิถุนายน 2566