15-3-66

รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง วันที่ 15 มีนาคม 2566