10-3-66

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 10 มีนาคม  2566