23-2-66

โครงการนิเทศจัดการเรียนการสอนประเภทวิชาพาณิชยกรรมตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา (สาขาวิชาการบัญชี) ในสถานศึกษากลุ่มภาคกลาง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566