23-1-66

การประชุมวิชาการ ปัจจุบันสู่อนาคตการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาสมรรถนะสูงเพื่อการพัฒนาประเทศ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี วันที่ 23 มกราคม 2566