16-1-66

ครูดีศรีวิเศษ ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ อาคารกาญจนาภิเษก โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" วันที่ 16 มกราคม 2566