15-1-66


โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน หลักสูตรปวส. (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาการจัดการ ณ แหล่งเรียนรู้จังหวัดกาญจนบุรี  วันที่ 15-16 มกราคม 2566