7.2-11-65

คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี และแผนกวิชาการจัดการ ร่วมจัดทำกระทง เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ วัดราชสกุณา และวัดวิเศษชัยชาญ วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565