3-11-65

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ The Imperial Hotel and Convention Centre จ.พิษณุโลก วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565