10-10-65

ประชุมพิจารณาผลการเรียน วันที่10 ตุลาคม 2565