20-10-64


ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู และคณะกรรมการ ภาคี 4 ฝ่าย ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบ และอนุมัติการใช้งบประมาณ เรียนฟรี 15 ปี วันที่ 20 ตุลาคม 2564