18-9-64

อบรมลูกเสือช่อสะอาด ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ วันที่ 18 กันยายน 2564