30-8-64

ผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันจัดทำสเปรย์แอลกอฮอล์ มอบให้กับวัดโบสถ์วรดิตย์ เพื่อแจกจ่ายให้กับนักเรียน วันที่ 30 สิงหาคม 2564