2-9-62

พิธีเปิด การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 14 ละโว้เกมส์ ณ สนามกีฬาพระราเมศวร จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 2-8 กันยายน 2562