30-8-62

พิธีรับสิ่งของพระราชทานผู้ลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ วันที 30 สิงหาคม 2562