23.2-8-62

การอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี วันที่ 23-25 สิงหาคม 2562