24.2-7-62

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2562 ระดับภาค ภาคกลาง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562