24-7-62

โครงการหนึ่งวันพระหนึ่งแผนกวิชา แผนกวิชาการบัญชีและแผนกวิชาการจัดการทั่วไป ณ วัดหลวงสุนทราราม วันที่ 24 กรกฎาคม 2562