24-12-63

ประเมินหน่วยมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัด จังหวัดอ่างทอง ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 24 ธันวาคม 2563