18-12-63

โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 และโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 18 ธันวาคม 2563