23-11-63

คณะกรรมการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการขอเปิดสอนกลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563