16-9-63

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีการศึกษา 2563 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบจากยาเสพติด วันที่ 16 กันยายน 2563