23-7-63

ประเมินสถานศึกษาปลอดภัย โรงเรียนสามโก้วิทยาคมและโรงเรียนบ้านหนองถ้ำ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563