9-8-61

โครงการฝึกอบรมการเข้าใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา และระบบติดตามรายงานภาวะการมีงานทำ ณ สำนักงานพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา วันที่ 9-10 สิงหาคม 2561