10-6-63

มอบตัวและลงทะเบียน ระดับ ปวส.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 9 มิถุนายน 2563