12.1-2-63

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ปวช.3 ปวส.2 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563