18.2-1-63

โครงการสัมนาและศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2562 ณ ฟาร์มโคนม-ไทยเดนมาร์ค และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ลำตะคอง วันที่ 18-19 มกราคม 2563