18.1-1-63

การสอนหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง วิชาการเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น และวิชาการทำมุ้งลวด ให้กับนักเรียน โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาสูทน์ วันที่ 18 มกราคม 2563