29-11-62

งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 25-29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562