4-11-62

คณะกรรมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอ่างทอง ณ วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562