14-8-62

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษา วันที่ 14 สิงหาม 2562