3-3-64

โครงการซ้อมแผนดับเพลิง วันที่ 3 มีนาคม 2564