24-7-63

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และมอบทุนเพื่อการศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษา วันที่ 24 กรกฎาคม 2563