ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานทวิภาคี
 
     บันทึกข้อความแจ้งข้อมูลการฝึกงานหรือเรียนในสถานประกอบการ (ทว.๐๐๑)
     แบบคำร้องขอฝึกงาน (ทว.๐๐๒)
     หนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกงาน (ทว.๐๐๓)
     หนังสือตอบรับนักศึกษาฝึกงานหรือเรียนในสถานประกอบการ (ทว.๐๐๔)
     แบบฟอร์มชื่อที่อยู่สถานประกอบการ (ทว.๐๐๕)
     บันทึกข้อความขอส่งแผนการนิเทศ (ทว.๐๐๖)
     แบบฟอร์มแผนการออกนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน (ทว.๐๐๗)
     บันทึกข้อความขออนุญาตออกนิเทศ (ทว.๐๐๘)
     แบบรายงานผลการนิเทศประจำวัน (ทว.๐๐๙)
     บันทึกข้อความรายงานการนิเทศ (ทว.๐๑๐)
     แบบฟอร์ม ใบขอเปลี่ยนที่ฝึกงาน (ทว.๐๑๑)
     หนังสือ ขอส่งตัวนักศึกษาฝึกงานกลับสถานศึกษา (ทว.๐๑๒)